Všeobecné obchodní podmínky


www.oldrichhroza.cz


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zhotovení díla (poskytnutí Služby) zhotovitelem, na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, a to jak ústní či písemnou formou, tak také prostřednictvím elektronické komunikace.


Zhotovitel:

Oldřich Hróza
IČ: 02893142
místem podnikání: Vyškov, 682 01, Moravská 56
email: info@oldrichhroza.cz
Tel pro ČR: +420 604 893 854
Není plátcem DPH.
Bankovní účet: 147580804/5500


Objednatel:

Fyzická a/nebo právnická osoba. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

V případě podání závazné objednávky, obsahující výslovný odkaz na tyto obchodní podmínky, vyjadřuje objednatel s těmito obchodními a platebními podmínkami souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření smlouvy o dílo

Má-li objednatel zájem o poskytnutí Služeb zhotovitele (blíže specifikovaných v čl. 3) má možnost učinit nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.oldrichhroza.cz, telefonního čísla (+420 604 893 854), či emailu na adresu info@oldrichhroza.cz. Touto poptávkou se nerozumí uzavření smlouvy o dílo a stranám tak dosud nevznikají žádná práva ani povinnosti.

Na základě této nezávazné poptávky jsou objednateli ze strany zhotovitele poskytnuty veškeré nezbytné informace o jednotlivých Službách, platebních a dalších podmínkách.

V případě, že má objednatel zájem uzavřít se zhotovitelem na základě poskytnutých informací smlouvu o dílo, vyhotoví zhotovitel návrh objednávky, obsahující veškeré smluvené Služby, a tento návrh objednávky zašle objednateli na jeho emailovou adresu, či předá osobně v listinné podobě. Spolu s tímto návrhem objednávky doručí zhotovitel objednateli současně aktuální znění obchodních podmínek. Objednávka služeb obsahuje mimo jiné prohlášení objednatele o tom, že souhlasí s obsahem přiložených obchodních podmínek, jež spoluutváří obsah smlouvy o dílo. Odeslání návrhu objednávky smlouvy zhotovitelem se považuje za jeho návrh k uzavření smlouvy o dílo (ofertu).

Souhlasí-li objednatel se zněním návrhu objednávky v plném rozsahu, doplní objednávku svým podpisem a doručí zpět zhotoviteli. V případě, kdy smluvní strany jednají prostřednictvím emailové komunikace, zajistí objednatel tisk objednávky, opatří ji podpisem a toto podepsané vyhotovení objednávky odešle zpět zhotoviteli. Okamžikem doručení podepsané objednávky zhotoviteli je uzavřena smlouva o dílo, a to v rozsahu uvedeném v objednávce a obchodních podmínkách.

Veškeré změny a úpravy smlouvy o dílo je možné učinit pouze postupem totožným pro uzavření této smlouvy, tedy na základě nového návrhu objednávky objednatele, jež bude následně objednatelem podepsán a doručen zpět zhotoviteli.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílem se rozumí činnost zhotovitele spočívající v zajištění přehrávání reprodukované hudby s možností moderování mluveným slovem, včetně zajištění veškeré potřebné hudební aparatury a doplňkového osvětlení.

Činnost zhotovitele (dílo) je členěna do 2 (dvou) základních oblastí (dále jen Služby):


A) Svatby a svatební večírkyDélka celkové produkce však nepřesahuje 12h. Toto platí i v případě, že hudební produkce začíná již po obřadu. Časy lze změnit pouze po předchozí individuální dohodě stran.

Za účelem výběru požadovaných hudebních žánrů a dalších individuálních požadavků objednatele zašle zhotovitel objednateli po uzavření smlouvy o dílo tzv. Svatební formulář, ve kterém jsou uvedeny informace o průběhu celého svatebního dne včetně playlistu. Svatební formulář slouží jako inspirace zhotoviteli ke způsobu provedení díla. Zhotovitel vynaloží veškeré své úsilí ke splnění požadavků objednatele uvedených v tomto Svatebním formuláři, avšak nesplnění podmínek objednatele v tomto formuláři uvedených nepředstavuje porušení smlouvy o dílo (vadnost díla) a nemá vliv na práva a povinnosti z ní vyplývající.

Nebude-li v objednávce smluveno jinak, bude pro tuto službu zajištěno následující technické vybavení:B) Firemní akce a večírky, Soukromé akce

Doba hudební produkce záleží vždy na požadavcích konkrétní poptávky. Nabídka je pak přizpůsobena době produkce včetně použité aparatury.

Nebude-li v objednávce smluveno jinak, bude pro tuto službu zajištěno následující technické vybavení:


4. Cenové a platební podmínky

Cena díla bude určena zhotovitelem na základě konkrétních požadavků objednatele a bude uvedena v návrhu objednávky zaslaného k podpisu objednateli. Cena v návrhu objednávky je uvedena včetně všech daní a poplatků a nákladů na dopravu. Podpisem objednávky a jejím odesláním zpět zhotoviteli vyjadřuje objednatel souhlas s takto dohodnutou cenou a zavazuje se ji uhradit.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši 2.000,- Kč, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Činí-li celková cena díla částku nižší než 2.000,- Kč, je objednatel povinen ve stejné lhůtě uhradit zhotoviteli 50% ceny díla. Při nesplnění této povinnosti objednatele, je zhotovitel oprávněn smlouvu vypovědět.

Splatnost zbývající části ceny díla nastává dnem, kdy má být dílo provedeno. Bude-li dílo prováděno ve více dnech, pak je zbývající část ceny díla splatná prvním dnem provádění díla. Náklady na dopravu zhotovitele, včetně veškeré aparatury a zajištění ubytování zhotovitele v místě konání události jsou zahrnuty do celkové ceny díla uvedené v objednávce.

Bude-li mít objednatel zájem na rozšíření díla, oproti znění objednávky, aniž by došlo k následné změně této objednávky, jsou ceny za tyto služby stanoveny následovně:Veškeré platby je možné učinit buďto bankovním převodem na účet zhotovitele č. 147580804/5500, nebo hotovostní platbou.


5. Práva a povinnosti smluvních stran

Dílo je vždy prováděno osobně zhotovitelem. Pokud by v krajních případech (např. ze zdravotních důvodů) nebylo možné zajistit provedení díla zhotovitelem, je tento povinen o této nemožnosti objednatele bezodkladně informovat. Objednatel má v této souvislosti dle čl. 6 právo smlouvu vypovědět. Objednatel se za účelem přípravy aparatury zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor, ve kterých bude dílo uskutečněno minimálně 1hodinu před započetím akce. Objednatel se dále zavazuje zajistit přístup elektrické energie (220V) maximálně do 20 metrů od místa provedení díla a poskytnutí jednoho stolu, na kterém bude aparatura umístěna. V případě, že bude dílo uskutečňováno ve venkovních prostorách, zavazuje se objednatel zajistit zastřešení veškeré aparatury potřebné k provedení díla pro případ nepříznivých povětrnostních podmínek. Dále se objednatel zavazuje zajistit 1 bezplatné parkovací místo po celou dobu trvání akce a dobu, která je nutná k nachystání veškeré techniky k hudební produkci. Jakmile po dobu samotné produkce vznikne zhotoviteli škoda na aparatuře, která bude způsobena objednatelem nebo některým z hostů objednatele, zavazuje se objednatel uhradit škodu v plné výši. Nebude-li ze strany objednatele poskytnuta součinnost ve smyslu splnění shora uvedených podmínek, není ze strany zhotovitele možné dílo provést. Jedná se o překážku na straně objednatele, přičemž nárok zhotovitele na uhrazení ceny díla za tuto dobu není dotčen.


6. Rozvázání smlouvy o dílo

1. Dohodou obou smluvních stran - s účinnosti ke dni uvedeném v této dohodě

2. Výpovědí (bez uvedení důvodu) - s účinností v okamžiku doručení druhé smluvní straně

3. Odstoupení (dle čl. 8 OP)


Všechny shora uvedené projevy vůle vyžadují písemnou formu podání, která bude opatřena podpisem smluvní strany (v případě dohody obou smluvních stran) a doručena na emailovou adresu druhé smluvní strany.

Vypoví-li objednatel smlouvu o dílo v době, kdy do data provedení díla zbývá méně než 2 měsíce, vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy na cenu díla dle čl. 4. V tomto případě je záloha na cenu díla na tuto smluvní pokutu okamžikem výpovědi započitatelná.


7. Práva a povinnosti z vadného plnění

Dle ust. 2615 obč. zák, má dílo vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Dle ust. § 2106 obč. zák., je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na


a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady

b) odstranění vady opravou věci

c) přiměřenou slevu z ceny

d) odstoupení od smlouvy


Dle ust. § 2615 odst. 2 však Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

Dle ust. § 2107 obč. zák, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Soud dle ust. 2618 obč. zák. nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou led od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

S ohledem na charakter plnění konkrétního díla připadá ze shora uvedených nároků objednatele v úvahu v případě prokázání vadnosti díla nárok na přiměřenou slevu z díla, či odstoupení od smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy

Objednatel (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Náklady na doručení nese objednatel. V případě nedodržení těchto podmínek, nelze odstoupení považovat za řádné.

Nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek tvoří dle ust. § 1820 obč. zák. odst. 1. písm. f) formulář pro odstoupení od smlouvy.


9. Autorská práva

Veškeré materiály, produkty, jakož i jejich vizualizace, fotografie a jiné doprovodné materiály publikované na stránkách www.oldrichhroza.cz jsou předmětem duševního vlastnictví, podléhají autorskoprávní a průmyslově právní ochraně. Jakékoliv nakládání (publikování tiskem, kopírování, obsahu, sdělování prostřednictvím sítí elektronických komunikací, napodobování, rozmnožování, rozšiřování, vystavování) je bez souhlasu zhotovitele zakázáno. Při nerespektování výše popsaného zákazu budu postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu, a současně požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

V případě Vašeho zájmu o užití takto chráněných produktů je potřeba předchozího souhlasu a udělení licence ze strany zhotovitele. Za tímto účelem se na zhotovitele může objednatel kdykoliv obrátit.

Objednatel, jakožto pořadatel události odpovídá za splnění jeho zákonných povinností související s provedením díla, a to zejména vůči OSA - Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním z.s., OAZA – Ochranné asociaci zvukařů – autorů z.s., INTERGRAM – Nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s.


10. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během jednání objednatelem, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky. I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Objednatel tímto souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm za účelem realizace díla. Zhotovitel má povinnost vymazat registrovaného objednatele z databáze v případě, že o to bude písemně požádán. Zhotovitel je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074521.

11. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

12. Mimosoudní řešení sporů

Vzájemné spory mezi zhotovitelem a objednatelem řeší obecné soudy a řídí se vždy českým právem Objednatel, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjekterm, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.


13. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou v případě uzavření smlouvy o dílo pro smluvní strany závazné ve znění platném v den obdržení návrhu objednávky, doplněného o tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. září 2017
Zásady ochrany osobních údajů - ke stažení zde